Frytki 10
V
Kurczaki mega głodziaki / z frytkami 22/24
V
Kurczaki głodziaki / z frytkami 10/12
V
Kanapka klubowa / z frytkami 20/22
V
Burger / z frytkami 26/28
V